امکانات اتوماسیون شورای آمارد

سیستم اتوماسیون آمارد یک نرم افزار تحت وب می باشد که جهت سهولت گردش کار داخلی شورا جهت مدیریت مراحل از ثبت درخواست ها تا پیگیری های کارشناسی و مدیریت جلسات شورا تا ثبت مصوبات و تهیه صورت جلسه پیاده سازی گردیده است ، به این صورت که کلیه ی درخواست های شهروندان و ارگان های دولتی در سامانه ثبت می گردد . مراحل مربوط به هر درخواست با نظرات کارشناسی ، جلسات کمیسیون ها و جلسات صحن شورا طی می شود و نهایتا مصوبه ای برای درخواست مذکور ثبت خواهد گردید. کلیه ی زیرسیستمهای موجود در این نرم افزار به شرح ذیل می باشد:

ثبت درخواست های شهروندان و ارگان ها
کارشناسی ها و کمیسیون ها
ثبت جلسات شورای اسلامی شهر
گردش مصوبات شورای اسلامی شهر
پیش نویس مصوبات شورای اسلامی شهر
ثبت پاسخ های شورای حل اختلاف
ثبت پاسخ های فرمانداری
ثبت مصوبات
صدور صورت جلسات
ثبت ابلاغیه ها

  • تعداد جلسات برگزار شده در صحن شورا و کمیسیونهای شورا به تفکیک عادی-فوق العاده- علنی- غیر علنی در هر دو شورا
  • تعداد حاضرین در هر جلسه به تفکیک شماره جلسه یا در یک بازه زمانی به تفکیک دوره شورا و به تفکیک صحن شورا و کمیسیونها
  • گزارش تعداد غیبتها و آمار حضور هر عضو در جلسات شورا به تفکیک دوره شورا و به تفکیک صحن شورا و کمیسیونها
  • گزارش تعداد دستور جلسه های بررسی شده در هر جلسه در بازه زمانی مشخص به تفکیک دوره شورا وبه تفکیک صحن شورا و کمیسیونها
  • آمار مجموع ساعات جلسات در بازه زمانی مشخص به تفکیک صحن شورا و کمیسیونها
  • گزارش مصوبات تثبیت شده در هر دوره شورا
  • گزارش مصوبات به تفکیک ماده های قانون اساسی
  • گزارش گردش یک درخواست تا وضعیت فعلی
  • گزارش جلسات تشکیل شده به تفکیک درخواست کننده .
  • گزارش صورت جلسه های ارسال شده به فرمانداری

© Copyright by Tahlilgaran Amard Software Company